Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE 2022

Aktualności » ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28.06.2022r. (wtorek)  o godz. 10:00/ drugi termin godz. 10:30 jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na  liczbę obecnych przedstawicieli/ w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie ( I piętro)

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2021 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2022r.

 

PORZĄDEK  OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku

Spółdzielczego

w Łochowie

 

 1.  

  1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
  6. Wybór  komisji:

  6.1. mandatowo-skrutacyjnej,

  6.2. wnioskowej,

  6.2. odpowiedniości.

  1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29.06.2021r.
  2. Uchwalenie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.
  3. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2021.
  4. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
  6. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2021, w tym informacji dotyczących:
  • oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny Zarządu, jako organu zbiorowego,
  • oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym Komórki ds. zgodności za 2021r.,
  • oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  • samooceny treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie”.
  1. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  2. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
   1. 1   Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej,
   2. 2.   Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
   3. 3   Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
   4. 4   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2018-2022.
  3. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
  4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. 1.   zatwierdzenia zmian w statucie,
   2. 2.   oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym
    w Łochowie” za 2021 rok,
   3. 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
   4. 4. podziału nadwyżki bilansowej,
   5. 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
   6. 6. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
    i kulturalnej,
   7. 7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
  6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
   1. 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników  pierwotnej indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
   2. 2. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  7. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie na kadencję 2022-2026.
   1. 1.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,
   2. 2.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
   3. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
  8. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego ZP zgodnie z § 28 pkt 3 Statutu Banku.
  9. Wolne wnioski.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej.
  11. Zamknięcie obrad.

   

  Zgodnie ze Statutem Banku przed Zebraniem Przedstawicieli są wyłożone w lokalu Banku:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
  • sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu
   i z Zebrań Grup Członkowskich.
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

   

   

  Zarząd Banku Spółdzielczego

  w Łochowie