Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Polityka Informacyjna

Informacje » Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna

Banku Spółdzielczego w Łochowie

za 2017 rok

 

Bank Spółdzielczy w Łochowie, w celu spełnienia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wymogów art. 111, oraz 111a Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876), wymogów § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17), przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” przyjętej na mocy uchwały Zarządu Nr 42/2017 z dnia 28.12.2017 r. i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą Nr 52/2017 z dnia 29.12.2017 r.

 

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

 

 1. Informacja dodatkowa;

 2. Kodeks etyki;

 3. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;

 4. Ocena Zarządu Banku dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 2017”

 5. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie”;

 6. Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie”;

 7. Procedura dokonywania odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”;

 8. Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie”;

 9. Regulamin działania Rady Nadzorczej”;

 10. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łochowie”;

 11. Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu ds. Audytu;

 12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2017;

 13. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2017 rok;

 14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2017 rok;

 15. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2017 rok;

 16. Schemat organizacyjny Banku;

 17. Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma, a także art. 111a ust 3 ustawy – Prawo bankowe;

 18. „Zasada Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;

 19. Zasady oceny odpowiedzialności Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Łochowie”.