Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Polityka Informacyjna

Informacje » Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna

Banku Spółdzielczego w Łochowie

za 2018 rok

 

Bank Spółdzielczy w Łochowie, w celu spełnienia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wymogów art. 111, oraz 111a Ustawy Prawo bankowe, wymogów § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego , wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, wymogów Rekomendacji wydanych przez KNF, w tym Rekomendacji P, H, oraz wymogów innych rozporządzeń wykonawczych i delegowanych Komisji UE ustanawiających wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji,  przedstawia informacje o charakterze jakościowym    i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” przyjętej na mocy uchwały Zarządu Nr 83/2018 z dnia 18.12.2018 r. i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą     Nr 46/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz  Informacje podlegające ujawnieniu, opracowane w oparciu o zapisy „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz „Instrukcji sporządzania informacji objętej Polityką informacyjną Banku Spółdzielczego  w Łochowie udostępniane są Klientom w formie papierowej w siedzibie w Centrali Banku w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 54 w pokoju nr 113 w godzinach 8.00 do 15.30, w Oddziale w Korytnicy ul. Wyzwolenia 1 A w godzinach 7.45 do 15.15, w Oddziale w Jadowie ul. Jana Pawła II 21 w godzinach 8.00 do 15.30, w Punkcie kasowym w Strachówce ul. Norwida 6 w godzinach 8.00-15.30, a także na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bslochow.pl.

 

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

 1. Informacja dodatkowa za 2018 r.;
 2. Kodeks etyki;
 3. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;
 4. Ocena Zarządu Banku dot. Zasad Ładu Korporacyjnego  za 2018 r.”
 5. „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie”;
 6. „Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie”;
 7. „Procedura dokonywania odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”;
 8. „ Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie”;
 9. „ Regulamin działania Rady Nadzorczej”;
 10. „ Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łochowie”;
 11. Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu ds. Audytu za 2018 r.;
 12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2018 r.;
 13. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2018 rok;
 14. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2018 rok;
 15. Schemat organizacyjny Banku;
 16. Ujawnienie informacji dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, systemu kontroli wewnętrznej oraz innych wymaganych informacji według stanu na 31 grudnia 2018 r.
 17.  „Zasada Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
 18. „Zasady oceny odpowiedzialności Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Łochowie”.
 19. Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzilelczym w Łochowie