Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Polityka Informacyjna

Informacje » Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna
Banku Spółdzielczego w Łochowie
za 2016 rok
Bank Spółdzielczy w Łochowie, w celu spełnienia wymogów zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wymogów art. 111, oraz 111a
Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128,z poźn. zm.), wymogów § 31 Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji
Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17), przedstawia informacje o
charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp
do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego
w Łochowie” przyjętej na mocy uchwały Zarządu Nr 66/2015 z dnia 15.12.2015 r. i
zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą Nr 38/2015 z dnia 30.12.2015 r.
 
W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:
1. „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie”;
2. Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów
kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma, a także art. 111a ust 3 ustawy –
Prawo bankowe;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2016 rok;
4. „Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w
Łochowie”;
5. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2016 rok;
6. Opinię niezależnego biegłego rewidenta za rok 2016.
7.Ocena RN ws. ZŁK za 2016