HomeHistoria Banku

Historia Banku

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Łochowie założony został – ówcześnie jako Gminna Kasa Spółdzielcza – w 1950 r. Jednak tradycje spółdzielczości na tym terenie sięgają daleko wcześniej. Na ziemiach zaboru rosyjskiego, po 1868 r. tworzone były w gminach kasy pożyczkowe, powoływane z urzędu i prowadzone przez personel urzędowy. Głównym ich zadaniem była ochrona włościan przed lichwą. Kasa taka istniała w pobliskiej Kamionnie, ówczesnej siedzibie gminy Łochów. Niejako kontynuatorką tej kasy w okresie międzywojennym była Gminna Kasa Pożyczkowa, utworzona w 1927 lub 1928 r., podlegała Radzie Gminnej. Nie posiadała ona jednak charakteru spółdzielni, gdyż nie posiadała członkostwa ani organizacyjnej jednostki nadrzędnej. Jej zarząd powoływany był przez Radę Gminną, a kapitał zakładowy składał się z dotacji udzielanych przez gminę. Pierwszy zarząd GKP stanowili: Stanisław Pogorzelski – prezes, Jan Krzyżewski – skarbnik oraz Franciszek Miller (wójt), Bronisław Wycech i Jan Bastrzyk.

W tym czasie istniała także spółdzielcza kasa pożyczkowo-oszczędnościowa w pobliskich Twarogach oraz założona przypuszczalnie w 1926 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa im. Fr. Stefczyka w Kamionnie. Powstała ona z inicjatywy Józefa Orzechowskiego, który został też jej pierwszym prezesem. Funkcję jego zastępcy objął ks. Władysław Witold Lewicki – wybitny działacz społeczny, skład Zarządu uzupełniali rolnicy: Aleksander Kwiatkowski – skarbnik (zastąpił go wkrótce Adam Fedorczyk) oraz Stanisław Owsianka. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Adama Fedorczyka, Wacława Jakubisiaka i Bolesława Śliwowskiego. Początkowo Kasa liczyła 23 członków, wpisowe wynosiło 5 zł, zaś udział członkowski – 60 zł. Wysokość udzielanych pożyczek była ograniczona do 400 zł i przeznaczone one były wyłącznie na cele niekonsumpcyjne. Czynności pożyczkowe załatwiane były w niedzielę, zaś praca członków Zarządu była bezpłatna. Fundusz obrotowy na krótko przed wybuchem wojny wynosił ok. 4 tys. zł. Ostatni Zarząd Kasy stanowili: Władysław Jakubisiak – prezes, Franciszek Kowalczyk i Paweł Guz – rachmistrz.

W czasie okupacji działalność Kasy Stefczyka została przerwana, a cała dokumentacja spłonęła.

Nowy rozdział w dziejach spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej na terenie gminy Łochów, w pełni udokumentowany i przyjmowany oficjalnie jako jej początek wiąże się z datą 22 maja 1950 r. Tego dnia odbyło się zgromadzenie założycielskie „Gminnej Kasy Spółdzielczej w Łochowie z odpowiedzialnością udziałami”. Do Zarządu Kasy zostali wybrani: Czesław Pankiewicz jako prezes, Wacław Miciukiewicz i Irena Małetko, zaś na ich zastępców powołano Franciszka Krawca i Stanisława Pogorzelskiego. W skład siedmioosobowej Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Laszek, Józef Komuda, Czesław Cyran, Tadeusz Zdunek, Jan Bastrzyk, Edward Bański i Kazimierz Mioduszewski. Zasięgiem swojego działania spółdzielnia obejmowała miejscowości położone w gminach Łochów i Stoczek. Statut jak i członkowie Zarządu zostali wciągnięci do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Siedlcach w dniu 1 czerwca 1950 r. pod nr 995.

W 3 lata od rozpoczęcia działalności teren działania GKS w Łochowie powiększony został o gminę Prostyń. Tamteż, jak i w Stoczku utworzono filialne punkty kasowe. W 1951 r. GKS zrzeszała 594 członków i posiadała 6 tys. udziałów, zaś w 1953 r. - odpowiednio 699 członków 17 tys. udziałów. Zysk w roku 1954 wyniósł ponad 23 tys. zł., z którego część przeznaczono na powiększanie funduszy oraz na takie cele, jak urządzenie biblioteki czy pomoc dla najbiedniejszych uczniów liceów ogólnokształcących w Łochowie i Sadownem.

W 1955 r. do Zarządu wybrano jako prezesa i kierownika Kasy Józefa Kubisa, który funkcję tą piastował do 1975 r. oraz Romana Pawlaka i Irenę Małetko (zastąpioną w 1958 r. przez Stanisława Komudę). W tym czasie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił Jan Bastrzyk. Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi i administracyjnymi w 1956 r. łochowską GKS przemianowano na Kasę Spółdzielczą, zaś obszar jej działania obejmował odtąd gromady: Łochów, Budziska, Gwizdały, Jeżyska, Ostrówek, Kamionna, Prostyń, Lipki, Ogrodniki i Mrozowa Wola. W 1960 r. od Kasy Spółdzielczej w Łochowie, liczącej wówczas 1600 członków, postanowiono oddzielić punkt kasowy w Stoczku, tworząc na jego bazie samodzielną Kasę Spółdzielczą. 13 lat później podobny punkt kasowy w Prostyni przekazany został Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Mazowieckiej.

Walne Zgromadzenie Delegatów w kwietniu 1962 r. przyjęło nową, obowiązującą do dziś nazwę spółdzielni: „Bank Spółdzielczy w Łochowie”. Terenami działania były gromady Łochów, Kamionna, Ostrówek i do 1973 r. Prostyń. W tym czasie władze Banku reprezentowała Rada Nadzorcza w osobach Jana Gołaszewskiego, Bolesława Radzio, Bronisława Miszczuka, Adama Grzywacza i Jana Bastrzyka oraz wybierany już wtedy przez RN Zarząd, któremu przewodniczył Józef Kubis. Od 1973 r. Bank Spółdzielczy w Łochowie prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Łochów, zaś od 1975 r. jego naczelną jednostką był – powstały z połączenia CZ SOP i Banku Rolnego – Bank Gospodarki Żywnościowej w Siedlcach.

Spośród działaczy i zasłużonych pracowników łochowskiego Banku należy wymienić osoby kierujące pracą spółdzielni na przestrzeni półwiecza: Czesław Pankiewicz – kierownik Kasy w pierwszym pięcioleciu działalności (1950-55), Józef Kubis – od 1962 r. dyrektor Banku, Zygmunt Pietruczanis – dyrektor od 1975 do 1979 r., Krzysztof Krasnodębski – dyrektor Banku od 1979 r. do dzisiaj. Obok nich na wyróżnienie zasługują aktywni działacze i pracownicy Banku: Jan Bastrzyk – długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej, Władysław Weinart – długoletni zastępca przewodniczącego RN, Irena Idzi – członek Rady i Zespołu Pracy Kobiet, Leopold Sawicki – długoletni przewodniczący Zarządu, Tadeusz Zdunek – sekretarz Zarządu, Stanisława Miciukiewicz – główna księgowa w Banku od 1950 r., Roman Pawlak – długoletni członek Zarządu, Stefan Strąk – prezes Zarządu, Zdzisław Bieńkowski – przewodniczący Rady Banku.

Początkowo GKS prowadził swą działalność w 2-pokojowym lokalu wynajmowanym od GS „SCh” w Łochowie. Budowę własnego obiektu rozpoczęto w 1966 r, sposobem gospodarczym. W kwietniu 1968 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku Banku i rozpoczęto urzędowanie w niewielkim, ale własnym lokalu. W rocznicę 125-lecia spółdzielczości bankowej w Polsce, w listopadzie 1986 r. oddano do użytku nową siedzibę Banku Spółdzielczego w Łochowie, zlokalizowaną przy Alei Pokoju 54. Ten obszerny budynek, z przestronnymi wnętrzami, po adaptacji i przystosowaniu dla potrzeb Banku dobrze służy łochowskim spółdzielcom do dnia dzisiejszego.

Początki Spółdzielczości Bankowej Oddziału Banku w Jadowie sięgają roku 1927. W tym okresie Bank działał pod nazwą „Kasa Stefczyka” Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Założycielami tej kasy byli rolnicy gminy Strachówka i gmin ościennych: Władysław Kur, Piotr Laskowski, Andrzej Piotrowski, Bolesław Imułowski, Stanisław Buta, Władysław Teodorowicz, Leon Zbrzeźniak, Karol Miąskiewicz, Grzegorz Kwiatek, Stanisław Kurowski. W roku 2002 minęła 75 rocznica istnienia tej placówki bankowej. Na przestrzeni długoletniej historii, bank systematycznie rozwijał się, zapewniając swoim klientom fachową i sprawną obsługę kasowo-rozliczeniową.

Początek Spółdzielczości Bankowej na terenie Oddziału w Korytnicy sięga roku 1910. Spółdzielczość Bankowa w Korytnicy od daty powstania nigdy nie przerwała swojej działalności – ani w okresie wielkiej inflacji (początek lat 20-tych), ani w latach kryzysu gospodarczego (początek lat 30-tych), jak również w latach okupacji hitlerowskiej i zawsze służyła społeczności lokalnej. Wśród głównych działaczy znaleźli się: ks. prałat Ignacy Jasiński, Adam Wrzosek, Stanisław Rowicki, Czesław Drabik, Wacław Jaczewski. Wieloletni pracownicy to: Zygmunt Rusjan, Sabina Roguska, Jadwiga Sęk, Henryk Komorowski.

W roku 1999 nastąpiło połączenie banków spółdzielczych w Korytnicy i w Jadowie z Bankiem Spółdzielczym w Łochowie. W roku 2000 nastąpiła pełna konsolidacja organizacyjna i finansowa połączonych jednostek bankowych. W 2000 roku Bank obchodził Jubileusz 50-lecia swojej działalności. Z tej okazji otrzymał wiele wyróżnień, dyplomów, pucharów i listów gratulacyjnych, między innymi statuetkę Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka nadany przez Kapitułę Medalu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Z okazji „Złotego Jubileuszu” wielu działaczy samorządowych oraz pracowników Banku w Łochowie i oddziałów w Jadowie i Korytnicy otrzymało odznaczenia bankowe i spółdzielcze. Prezes NBP nadał odznaki „Zasłużony dla bankowości RP” siedmiu osobom. Kapituła Odznaki przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych uhonorowała złotymi odznakami „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” 9 osób. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. odznaczył odznakami złotymi i srebrnymi „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” - 27 osób. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej nadał odznaki „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” czterem osobom.

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka

  Koszyk na zakupy
  Skip to content