Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Reklamacje

Informacje » Reklamacje

Klient Banku Spółdzielczego w Łochowie (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
 1. w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
 1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
 2. kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
 3. transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
 4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 1. w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
 1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
 2. kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
 3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 1. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
 2. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
 1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Banku bądź jego jednostce organizacyjnej, lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada  2012 r.       Prawo pocztowe (DZ.U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;
 2. ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji podczas wizyty Klienta w  siedzibie Banku  bądź jego  jednostce organizacyjnej;
 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na         adres poczty elektronicznej: bank@bslochow.pl;
 4. za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 1. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
 1. 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
 2. 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
 1. 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
 2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 1. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 2. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 3. Odpowiedz na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Klienta.
 4. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 5. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
 1. odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
 2. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
 3. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
 4. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
 5. wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
 6. wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Łochowie  do Sądu Rejonowego w Węgrowie lub Sądu Okręgowego w Siedlcach, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.
 1. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.
 2. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są:
 • W Centrali Banku: Prezes Zarządu, lub Wiceprezes Zarządu,  w każdy poniedziałek tygodnia  od godz. 13 00do 15 30 .W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków  jest następny dzień pracy. W  Oddziałach Banku  w sprawie  skarg i wniosków  przyjmują Dyrektorzy lub ich  zastępcy w dniach:
 • W O/Banku w Korytnicy w każdy poniedziałek od godz. 1000 do 1300. W przypadku gdy poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków  jest następny dzień pracy.
 • W O/Banku w Jadowie w każdą środę od godz. 900 do 1100. W przypadku gdy w środa przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków  jest następny dzień pracy.
 • PK w Strachówce przyjmuję interesantów w O/Banku w Jadowie w każdą środę od godz. 900 do 1100. W przypadku gdy w środa przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków  jest następny dzień pracy.