Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Informacje » Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych
 
Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku Spółdzielczego w Łochowie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych/Specjalista Bezpieczeństwa Informacji informuje klienta o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych/Specjalista Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
3. Klient może złożyć wniosek tylko z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.bslochow.pl lub w Placówkach Banku. Wniosek klienta zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce Banku.
5. Placówka Banku obsługuje wniosek klienta tylko w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik Placówki w tym celu przesyła zeskanowany wniosek klienta na dedykowany adres: bank@bslochow.pl).
6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
7. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych/Specjalista Bezpieczeństwa Informacji udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank pobierze opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek klienta nie będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez klienta stosownej opłaty.
9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bslochow.pl.