HomePolityka Informacyjna – ...

Polityka Informacyjna – Archiwum 2021

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2021 rok

Bank Spółdzielczy w Łochowie, w celu spełnienia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych część ósma tytuł II i III, zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019r. (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wymogów art. 111, oraz 111a Ustawy Prawo bankowe, wymogów § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” przyjętej na mocy uchwały Zarządu Nr 87/2021 z dnia 23.12.2021 r. i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą Nr 31/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz  Informacje podlegające ujawnieniu, opracowane w oparciu o zapisy „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz „Instrukcji sporządzania informacji objętej Polityką informacyjną Banku Spółdzielczego  w Łochowie udostępniane są Klientom w formie papierowej w siedzibie w Centrali Banku w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 54 w pokoju nr 108 w godzinach 8.00 do 15.30, w Oddziale w Korytnicy ul. Wyzwolenia 1 A w godzinach 7.45 do 15.15, w Oddziale w Jadowie ul. Jana Pawła II 21 w godzinach 8.00 do 15.30, w Punkcie kasowym w Strachówce ul. Norwida 6 w godzinach 8.00-15.30, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://bslochow.pl.

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka

  Koszyk na zakupy
  Skip to content