HomePolityka Informacyjna – ...

Polityka Informacyjna – Archiwum 2022

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2022 rok

Spółdzielczość oszczędnościowo- pożyczkowa na terenie  gminy  Łochów rozpoczęła się z dniem 22 maja 1950r.  W tym dniu Zgromadzenie Założycielskie przyjęło nazwę "Gminna Kasa Spółdzielcza w Łochowie z odpowiedzialnością udziałami". W kwietniu 1962 r. Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło nową obowiązującą  do dziś nazwę spółdzielni "Bank Spółdzielczy w Łochowie".

Bank Spółdzielczy w Łochowie działa  na terenie województwa mazowieckiego. Aktualnie posiada placówki bankowe w 4 gminach:

 • Centrala Banku w Łochowie – Łochów, Aleja Pokoju 54,
 • Oddział w Korytnicy – Korytnica, ul. Wyzwolenia 1A;
 • Oddział w Jadowie – Jadów, ul. Jana Pawła II 21;
 • Punkt kasowy w Strachówce – Strachówka, ul. Norwida 6

Bank wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000092743, NIP 8240002847, REGON 000509459.

Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 31 grudnia 2015 r. Bank Spółdzielczy w Łochowie zawarł Umowę z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS i stał się jego uczestnikiem w rozumieniu art. 22b ust.1 ustawy z dnia 7.12.2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Działalnie w ramach Systemu Ochrony zapewnia płynność i wypłacalność każdego uczestnika oraz zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania Banku w przyszłości. Przynależność do Systemu ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości stron Umowy Systemu Ochrony ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Bank nie jest jednostką zależną i dominującą.

Zakres działalności opisany jest w Statucie Banku.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że Bank jest instytucją małą i niezłożoną. Bank Spółdzielczy w Łochowie jest instytucją nienotowaną.

Bank Spółdzielczy w Łochowie, w celu spełnienia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych część ósma tytuł II i III, zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019r. (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wymogów art. 111, oraz 111a Ustawy Prawo bankowe, wymogów § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” przyjętej na mocy uchwały Zarządu Nr 106/2022 z dnia 22.12.2022 r. i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą Nr 57/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz  Informacje podlegające ujawnieniu, opracowane w oparciu o zapisy „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łochowie” oraz „Instrukcji sporządzania informacji objętej Polityką informacyjną Banku Spółdzielczego  w Łochowie udostępniane są Klientom w formie papierowej w siedzibie w Centrali Banku w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 54 w pokoju nr 108 w godzinach 8.00 do 15.30, w Oddziale w Korytnicy ul. Wyzwolenia 1 A w godzinach 7.45 do 15.15, w Oddziale w Jadowie ul. Jana Pawła II 21 w godzinach 8.00 do 15.30, w Punkcie kasowym w Strachówce ul. Norwida 6 w godzinach 8.00-15.30, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://bslochow.pl.

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

 

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka

  Koszyk na zakupy
  Skip to content