3

Bezpieczny Kredyt 2%

Marzysz o nabyciu swojego pierwszego mieszkania lub domu? Teraz możesz spełnić to marzenie, korzystając z programu Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który oferuje wsparcie finansowe w postaci dopłat do rat kredytu hipotecznego. Co więcej, teraz możliwe jest to bez konieczności wniesienia wkładu własnego!

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

O produkcie

Parametry kredytu

Bezpieczny kredyt 2% to kredyt z dopłatami do spłacanych rat.

 • okres spłaty – min. 15 lat,
 • waluta kredytu – PLN,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 500 tys. zł,
  • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu,
 • okres stosowania dopłat do oprocentowania – 120 miesięcy,
 • sposób spłaty:
  • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu – spłata części kapitałowej w częściach równych (z uwzględnieniem całego okresu spłaty kredytu),
  • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,
 • jeśli Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym jest objęta gwarancją wkładu własnego.

Wymagania dotyczące wkładu własnego

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 • nie masz wkładu własnego,
 • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
 • lub Twój wkład własny to wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku lub,
  • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe,

z tym że łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2% nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Warunki udzielenia

Cel kredytowania

Bezpiecznym kredytem 2% możesz pokryć całość albo część wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego, które ponosisz w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
  • stanowiących wkład budowlany,
  • z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

Wymagania dla kredytobiorcy

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 1. Prowadzisz gospodarstwo domowe: 
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a bezpieczny kredyt 2% jest udzielany Tobie wspólnie z tą osobą.
 1. W dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jesteś stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem tego wniosku, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez Ciebie od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.
 1. W dniu jego udzielenia:
  • nie posiadasz i przed tym dniem nie posiadałeś prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania z Tobą w gospodarstwie domowym nie posiadała osoba, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo,
  • nie przysługuje Ci i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania z Tobą w gospodarstwie domowym osobie, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo.

Warto wiedzieć! Okres pozostawania w Twoim gospodarstwie domowym dla:

  • małżonka – jest liczony od dnia zawarcia małżeństwa,
  • drugiego rodzica dziecka – jest liczony od dnia urodzenia tego dziecka.
 1. W dniu złożenia wniosku o jego udzielenie nie ukończyłeś 45 lat. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek dotyczący wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

 

Dopłaty do rat kredytu

Zasady stosowania dopłat

 1. Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty.
 1. Wysokość dopłaty do raty oblicza się zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12


gdzie:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2%, która pozostaje do spłaty,
W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2%.

 1. W przypadku gdy w okresie karencji w spłacie kapitału bezpiecznego kredytu 2%, który poprzedza spłatę pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej wysokość raty odsetkowej przewyższa prognozowaną wysokość pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej, na wniosek kredytobiorcy, obejmuje się te raty odsetkowe dopłatą w wysokości, która stanowi różnicę między wysokością raty odsetkowej a prognozowaną wysokością pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej.

Warto wiedzieć! Liczba rat odsetkowych objętych dopłatą nie pomniejsza liczby rat kapitałowo-odsetkowych objętych dopłatami, ale wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejszana jest o kwotę stanowiącą iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych i liczby 120.

 

Warunki uzyskania bezpiecznego kredytu 2% i dopłat do rat tego kredytu

Oświadczenie o spełnieniu warunków do udzielenia bezpiecznego kredytu 2%

 

 

Pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%. Wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% przyjmujemy do 29 grudnia 2023 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.