oval brown wooden conference table and chairs inside conference room

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku zawiadamia Członków, że w dniu 12.06.2023r. (poniedziałek) o godzinie 10:00
(drugi termin 10:30 – jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli) w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie (I piętro)

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór komisji:
6.1. mandatowo-skrutacyjnej,
6.2. wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 28.06.2022r.
8. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022.
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1 oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2022 rok,
13.2 oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania,
13.3 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
13.4 podziału nadwyżki bilansowej,
13.5 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
13.6 uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
13.7 wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
13.8 uchwalenia I zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Łochów, 22.05.2023r.                                                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łochowie

Możliwość komentowania została wyłączona.