oval brown wooden conference table and chairs inside conference room

Zebranie Przedstawicieli 2024r.

Zarząd Banku zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 20.06.2024r. (czwartek) o godzinie 10:00
(drugi termin 10:30 – jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli) w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie (I piętro) przy Al. Łochowskiej 12a, 07-130 Łochów

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej

7. Wybór komisji:
7.1. mandatowo-skrutacyjnej,
7.2. wnioskowej.

7.3 ds. odpowiedzialności

8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 12.06.2023r.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023

13. Przedstawienie i rozpatrzenie protokołu polustracyjnego.

14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

15.1 zmian w statucie,

15.2 oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2023 rok,
15.3 oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania,
15.4 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
15.5 podziału nadwyżki bilansowej,
15.6 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
15.7 uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
15.8 wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,

16. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej.

16.1 Przedstawienie sprawozdania Komisji d.s odpowiedniości z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej,

16.2 Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

16.3 Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nzdzorczej.

16.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Łochów, 24.05.2024r.                                                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łochowie

Możliwość komentowania została wyłączona.